Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

O NAMA

O Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Radno vrijeme Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za vrijeme vanredne situacije uzrokovane korona virusom (Covid-19) je 08:13.00

U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Ložionička broj 2. Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98) na osnovu koje je 31.05.1999.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o upisu Zavoda u sudski registar.

Djelatnost Zavoda je utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02),
Odlukom o osnivanju Zavoda, Statutom Zavoda i obuhvata:

 • provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem;
 • planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
 • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa;
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
 • određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove;
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja;
 • učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
 • vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu, i privatnih zdravstvenih radnika saglasno zaključenom ugovoru za tekuću godinu;
 • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona odnosno zavoda.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo organizovano je šest poslovnica zdravstvenog osiguranja:

 1. Poslovnica Stari Grad-Centar,
 2. Poslovnica Novo Sarajevo-Novi Grad,
 3. Poslovnica Hadžići,
 4. Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo,
 5. Poslovnica Ilijaš,
 6. Poslovnica Vogošća

U poslovnicama zdravstvenog osiguranja obavljaju se slijedeći poslovi:

 • prijave članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave, prijave inostranih osiguranika,
 • ovjera zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica(osiguranika i članove porodice),
 • utvrdjivanje prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • rješavanje zahtjeva za refundaciju naknada plaća nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad,
 • utvrdjivanje prava osiguranika po osnovu međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju,
 • pružanje stručne pomoći osiguranicima , kao i drugi poslovi.

Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt