Zavod ne određuje sadržaj kolektivnih ugovora u zdravstvu i nije potpisnik istih, novac osiguranika se troši na transparentan i zakonit način u najboljem interesu građana!

Povodom tendencioznih i zlonamjernih navoda i članaka koji se objavljuju u medijima vezano za Zavod u kontekstu pregovora za nove kolektivne ugovore u zdravstvu, naše osiguranike informišemo o sljedećem:

Finansijski plan Zavoda za 2023. godinu je omogućio do sada najveća prava kako našim osiguranicima čije zadovoljstvo je u fokusu interesovanja Zavoda, tako i radnicima u zdravstvu.

Da bi bilo moguće finansiranje svih novih prava osiguranika i zdravstvenih radnika koja ne mogu biti finansirana iz tekućih prihoda Zavoda ove godine, Zavod je iz ukupno akumuliranih sredstva iz perioda od 2017.godine do 2022.godine izdvojio za finansiranje u 2023.godini cca 21 milion KM.

Ostatak akumuliranih sredstava iz ranijih perioda u iznosu od cca 74 miliona KM je planiran za potrošnju Dokumentom okvirnog budžeta za finansiranje rashoda zdravstvene zaštite za naredne tri godine koji će iznositi više nego što su to očekivani prihodi Zavoda. Ovakav način rasporeda akumuliranih sredstava će omogućiti pretpostavke kontinuirane i dostupne zdravstvene zaštite našim osiguranicima uz kontinuirano održavanje postojećih prava zdravstvenim radnicima pružaocima usluga u zdravstvenim ustanovama i neometanog nastavka finansiranja dodatnih programa zdravstvene zaštite i povećanih prava osiguranika koja su planirana u 2023.godini.

  • Zavod je u 2023.godini planirao i doznačava ustanovama dodatnih 56,5 mil KM a na ime finansiranja prava iz kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva potpisanih u aprilu 2022.godine kao i povećanja materijalnih troškova zdravstvenih ustanova a kako bi se poboljšale zdravstvene usluge u KS. Sredstva su planirana i za zapošljavanje svog novog kadra koji su tražile zdravstvene ustanove. Navedenim su obezbjeđeni svi preduslovi zdravstvenim ustanovama za pružanje  adekvatne zdravstvene zaštite našim osiguranicima, a koji su u domenu Zavoda.
  • I pored povećanja od 56,6 miliona KM koje Zavod izmiruje zbog novih kolektivnih ugovora i inflatornih uslova evidentno da i dalje postoje duge liste čekanja na obavljanje usluga koje su potrebne našim osiguranicima te je Zavod u 2023.godini planirao 3,3 miliona KM i za finansiranje zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja sa zdravstvenim ustanovama, a procedura provođenja nabavke trenutno je u završnoj fazi, tako da će naši osiguranici koji na usluge budu čekali duže od 90 dana iste moći obaviti u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima će Zavod zaključiti ugovore.
  • Za finansiranje novoutvrđenih prava na medicinska sredstva planirana su znatno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu, tj. planirano je 20 miliona KM što je za 6 miliona KM više.
  • Prvi put su u Finansijskom planu planirana sredstva za Program palijativne njege terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo i to u iznosu od 1.505.000 KM kao i sredstva za uvođenje usluga neurorehabilitacije u sistem rehabilitacije u iznosu od 462.000 KM.
  • Za program za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece planirano je 2 mil KM što je dvostuko više u odnosu na prethodnu godinu.
  • Finansijskim planom su obezbjeđena sredstva za nabavku pneumokokne vakcine, HPV vakcina i vakcina protiv gripe.
  • Za proširenje postojećih i uvođenje novih programa za liječenje teških i rijetkih oboljena su u okviru pozicije “Lijekovi po posebnim programima”  u FP za 2023. godinu planirana dodatna sredstva u iznosu od 870.000 KM. -U okviru pozicije Lijekovi, pored finansiranja lijekova sa pozitivne Liste lijekova Kantona Sarajevo na koje osiguranici imaju pravo, sredstva su obezbjeđena i za finansiranje lijekova po posebnim programima, za rijetka i teška oboljenja, u iznosu od 5,2 mil KM kao i sredstva za pomoć osiguranicima u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova u iznosu od 500.000 KM.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi Upravni odbor Zavoda uz saglasnost ministra zdravstva, a saglasnost na isti daje Skupština Kantona Sarajevo.

Novci u Zavodu su novci osiguranika koji traže bolju i kvalitetniju zaštitu, a Zavod ne drži ničije novce već vodi računa o unaprijeđenju zdravstvene zaštite osiguranika i sljedi politiku Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Sva finansijska sredstva koja se uplaćuju Zavodu po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje se koriste i koristit će se i u narednom periodu za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite našim osiguranicima, kako kroz povećanje prava našim osiguranicima, tako i kroz finansiranje postojećeg i novog kadra potrebnog za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.

Zavod je u aktuelnim pregovorima sa sindikatima radnika u zdravstvu podrška Ministarstvu zdravstva i Vladi Kantona Sarajevo, te stoji na raspolaganju za sve proračune i simulacije koje su potrebne za unapređenje zdravstvene zaštite naših osiguranika i provođenje politike zdravstva na nivou Kantona Sarajevo.

Zavod ne određuje odredbe kolektivnih ugovora, niti je potpisnik kolektivnih ugovora.

Upravni odbor i menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su u potpunosti opredijeljeni da podržavaju i slijede politiku zdravstva u Kantonu Sarajevo koju kreira Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, te izražavaju spremnost da ispoštuju sve obaveze u cilju realizacije iste.

Zavod će postupiti po odlukama Ministarstva zdravstva i Vlade Kantona Sarajevo uvažavajući interese osiguranika i održanje stabilnosti finansiranja zdravstvenog sistema posebno imajući u vidu najavljenje korekcije zakonskih propisa relevantnih za oblast zdravstva, moguće izmjene sistema finansiranja i makroekonomska kretanja.

Srdačni pozdravi,

Menadžment ZZO KS