ZNAČAJ INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVA U KANTONU SARAJEVO TOKOM PANDEMIJE

ZNAČAJ INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVA U KANTONU SARAJEVO TOKOM PANDEMIJE


Ovaj važni proces čiji je nosilac Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo značajno olakšao rad zdravstvenim radnicima i liječenje i dostupnost informacijama našim osiguranicima.

Poštovani,

    Povodom nedavno objavljenih članaka kojima se problematizira izvještavanje o broju žaraženih, oboljelih i izliječenih pacijenata, a sada i o prikupljanju podataka neophodnih za masovnu imunizaciju stanovništva, kao i podataka koji će se prilikom imunizacije prikupljati, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao imenovani nosilac procesa informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo ovim putem obavještava svoje osiguranike i javnost da ne postoje nikakvi problemi, nedoumice ili bilo kakvo prepuštanje slučaju kada su u pitanju podaci o licima koja će se vakcinisati u Kantonu Sarajevo kada otpočne masovna vakcinacija.

    Zahvaljujući mogućnostima integralnog informacionog sistema koji je vlasništvo Zavoda, i koji se stalno razvija a u koji je do sada uvezano 30 ustanova na preko 350 lokacija sa preko 4500 korisnika koji rade na principu 24/7, u Kantonu Sarajevo će biti omogućeno da proces vakcinacije bude potpuno digitalno praćen, odnosno da se cjelokupan proces odvija elektronskim putem. S tom namjerom je početkom godine i razvijena aplikacija eVakcina i njena mobilna verzija mVakcina koje će se koristiti na svim punktovima gdje vakcinacija bude provođena, uključujući i punktove masovne vakcinacije. Putem ove aplikacije će se na sistematizovan i automatizovan način prikupljati svi bitni podaci kao što su: administrativni podaci o pacijentu, datum vakinacije, vrsta vakcine, serijski broj vakcine, zdravstveni radnik koji je izvršio vakcinaciju, datum revakcinacije, podaci o eventualnim nus pojava, a što će u konačnici omogućiti izdavanje automatsko izdavanje elektronsku potvrdu o vakcinisanju i COVID „pasoša“ i dostavu istih elektronskim putem vakcinisanim pacijentima.

    Proces vakcinacije će se biti praćen i realizovan potpuno elektronski, baš kao što smo to dokazano uradili sa PCR testiranjima i to na preko 50.000 slučajeva, u Kantonu Sarajevo se taj proces odvija u potpunosti elektronski i to kroz slijedeće korake i za svakog pacijenta pojedinačno:

• Ljekari porodične medicine proces naručivanja pacijenta na testiranje vrše putem eUputnice

• U covid ambulantama i Drive-in punktovima uzimanje administrativnih podataka i evidencije uzoraka se vrši mobilnom aplikacijom

• Svi nalazi se unose elektronskim putem, radiološki snimici su digitalizovani i očitavaju ih čak i ljekari koji se nalaze u svojim domovima, a laboratorijski nalazi se automatski očitavaju u elektronskom kartonu pacijenta

• Rezultat testa se unosi elektronskim putem u elektronski karton pacijenta

• Dostava rezultata testiranja ljekaru se vrši u centralni elektronski karton, a pacijentu putem Viber aplikacije.

Razumijemo da postoji zabrinutost u drugim kantonima (ili RS-u) obzirom da oni nisu dosegli nivo informatičke uvezanosti koju trenutno ima Kanton Sarajevo, jer su ovaj važan proces godinama unazad zanemarivali i slabo ili nikako razvijali ili su odabrali loša informatičko-tehnološka rješenja i implementatore koje se ne mogu prilagoditi na novonastalu situaciju izazvanu ovom pandemijom, ali smatramo nepotrebnim da se građani Kantona Sarajevo osjećaju zastrašeno iznošenjem generalizovanih tvrdnji ili tuđih problema.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo garantuje svim svojim osiguranicima da će njihovi podaci biti sigurni i adekvatno prikupljani i čuvani, te da ćemo omogućiti blagovremeno prikupljanje i korištenje svih neophodnih podataka na moderan i siguran način. Našim osiguranicima ćemo i dalje obezbijediti da zahvaljujući tehnološkom napretkom i postignutom nivou informatizacije, koriste sve pogodnosti vlastitog elektronskog izvještavanja, bilo da se radi o rezultatima testa ili potvrdi o vakcinisanju i Covid pasošu.

 S poštovanjem,

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KANTONA SARAJEVO