Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

1. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine F BiH br. 30/97,7/02 i 70/08) drugi zakonski i podzakonski akti

2. Statut ( Službene novine Kantona br. 4/00, 18/02 i 30/08)

3. Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo
    (Službene novine Kantona br. 29/09)

4. Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
    (Službene novine Kantona br. 6/04)

5. Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih  i drugih pomagala, endoproteza,stomatološko-    protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka
    (Službene novine Kantona br. 38/07 i  29/08)

6. Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja    Kantona Sarajevo
    (Službene novine Kantona br. 13/04 i  11/06)

7. Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sedstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja
    (Službene novine Kantona br. 9/09)

7a.Odluka o dopuni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  kao i načinu     njihovog propisivanja i izdavanja (Službene novine Kantona br. 26/09)

8. Odluka o ampularnoj listi lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teret sedstava Zavoda           zdravstvenog  osiguranja Kantona Sarajevo i načinu njihove primjene  
    (Službene novine Kantona br. 15/03)

9. Odluka o magistralnoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sedstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
   (Službene novine Kantona br. 15/03)


10. Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo                  (Službene novine Kantona br. 28/04)

11. PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI, POVREDE ILI DRUGIH OKOLNOSTI

     (Službene novine FBiH broj 66/12, strana 19-52)

12. VODIĆ O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting