Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon:
+387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Zaposlena sam u Elektrodistribucija Tuzla sa radnim mjestom u Tuzli.Nosilac sam zdravstvenog osiguranja za dvoje malodobne djece,muža koji je nezaposlen i majku koja ima 84 godine.Od septembra su se djeca i muž preselili u Sarajevo-Općina stari grad i promijenili adresu prebivališta.Ja ostajem u Tuzli sve dok ne dobijem premještaj sa radnim mjestom.Da bi se djeca i muž prijavili za zdravstveno u Sarajevu šta mi je činiti?
Ediba, 01.11.2013
Odgovor: Djeca sa prebivalištem u  Kantonu Sarajevo ako su na redovnom školovanju i nemaju osiguranje mogu se osigurati kao redovni učenici.Prijavu na osiguranje po tom osnovu vrši Ministarstvo  obrazovanja Kantona Sarajevo.Ukoliko ne idu u školu nadležan je organ uprave Kantona nadležan za poslove socijalne i  dječije zaštite.Suprug može biti osiguran po čl.27 Zakona i čl.9 Odluke o stopama i osnovicama doprinosa.
Pitanje:    Molim Vas pošto imam radnicu sa bolovanjem preko 42 dana koja je zaposlena u našoj poslovnici u Sarajevu, koje sve dokumente trebam vama dostaviti,u kojem roku i gdje mogu nabaviti vaš zahtjev za refundiranje.Molim Vas da mi što prije odgovorite. Pozdra, Vesna, Široki Brijeg
Vesna, 31.10.2013
Odgovor: Zahtjev za refundaciju bolovanja podnosi se Poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu uplate doprinosa. Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrda o neto isplaćenoj plaći (obrazac ZO-PL), rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1). Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.
Pitanje:    Postovani, posto Sam strani drzavljanin udata za drzavljanina BiH,i zaposlena na neodredjeno u privatnoj firmi koja mi redovno uplacuje doprinose. Od 1.9.2013 imam otvoreno porodiljskom bolovanje,imam li pravo na doznake? Ako ne ,onda kako mogu biti zdrav. osigurana.
Ismeta, 31.10.2013
Odgovor: Obzirom da ste zdravstveno osigurani imate pravo na uživanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,što podrazumijeva i zdravstvenu zaštitu u trudnoći.
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na povrat novca za nalaze tumorskih markera i nalaze hormona, nalaze sam obavila u privatnim klinikama, i ako da, šta mi je potrebno od dokumentacije. Unaprijed hvala
Amina, 31.10.2013
Odgovor: Neophodno je da Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavite medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo da su navedene pretrage indicirane od strane ovlaštenog ljekara kao I potvrdu da se iste ne mogu uraditi u KCUS te orginalne račune I Vaš zahtjev će biti uzet u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, Mozete li navesti dokumente koji su potrebni za prijavu na zdravstveno osiguranje novorodjenceta preko roditelja koji je u stalnom radnom odnosu, odnosno da li je potrebna Cipsova prijava za novorodjence. Unaprijed hvala.
Asja, 30.10.2013
Odgovor: Potrebna je prijava na zdravtveno oiguranje koju podnosi obveznik doprinosa, rodni list za dijete i lična karta roditelja preko kojeg će dijete biti zdravstveno osigurano.
Pitanje:    Postovani, kao redovan student bila sam osigurana preko oceve firme do aprila ove godine (tada sam napunila 26 godina i nisam imala ZO do danas). Nedavno sam se udala pa me zanima kako da se prebacim na suprugovo zdravstveno osiguranje? I dalje sam redovan student, ali sve potvrde mi izdaju na djevojacko prezime. Da li to predstavlja problem? Koji su dokumenti potrebni za ovakav tip promjene ZO? Unaprijed hvala.
Esma, 30.10.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja:  vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci ;   lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS; uvjerenje iz  Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Poštovani, zaposlen sam zastalno u državnoj firmi pa me interesuje da li mogu zdravstveno osigurati preko sebe majku koja nikad nije radila ona je 1957 godište. Molim da mi hitno odgovorite Hvala
Meho, 29.10.2013
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja. Za prijavu na zdravstveno osiguranje  majke, ako je osiguranik izdržava,  potrebna je dokumentacija: -rodni list nosioca osiguranja, -uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  iz zemlje ranijeg prebivališta da nije korisnik penzije, ako se radi o zemljama bivše Jugoslavije, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, ja imam ZO jer sam osiguran preko rada, a i ja i supruga smo strani drzavljani supruga je dobila boravak privremeni i BiH,mogu li je ja zdravstveno osigurati ima li kakav sporazum sa Crnom Gorom ili moram uplacivati 62 KM Zavodu da bi ona imala ZO u KS. Supruga ima ZO u Crnoj Gori jer tamo ima Zasnovan Radni Odnos,Postoji li neka opcija prenosa Z. osiguranja?
Elmedin, 28.10.2013
Odgovor: Kao zaposleno lice  Vi ne možete osigurati suprugu koja je strani državljanin. Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) supruga se može  sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurana.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu, na osnovu kojeg Zavod zdravstvenog osiguranja izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje. Uz rješenje Zavoda osiguranik podnosi prijavu za osiguranje ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani na koji način je moguće ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje djeteta, ukoliko ga ni jedan roditelj ne može osigurati odnosno ako se oba roditelja npr "vode" kao studenti, da li je to pravo moguće ostvariti preko socijalnog.
edin, 28.10.2013
Odgovor: Ako je redovan student prijavljen preko roditelja kao član,potrebno je da se odjavi sa navedenog osiguranja i prijavi preko Ministarstva za obrazovanje kako bi u tom slučaju prijavio i dijete na svoje osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, od spec.oftalmologa iz JU \"Omer Maslić\" sam kao RVI dobio Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala RVI (Obrazac RVIO-04). S obzirom da su mi propisana specifična stakla za naočale (šifre ortopedskih pomagala 919010 i 920010) zanima me da li imam pravo na naknadu od Zavoda po članu 8. t.20 Odluke o proširenom obimu prava za RVI KS ( Sl. novine KS 13/04) i kako da to ostvarim?
Nermin, 28.10.2013
Odgovor: Po uredbi ZZO KS o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na koristenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatolosko-protetskih nadomjestaka, na naocale i okvir imaju pravo samo djeca i redovni studenti do navrsene 26. godine života. Za sve ostalo obratite se svome ministarstvu sa obrazcem RVIO-04.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting