Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Zaposlenica ovog poslodavca prijavljena je u Sarajevu i sve obveze poslodavac uplaćuje nadležnim institucijama u Sarajevu.Zaposlenica je na bolovanju porodiljnom. za prva 42 dana naknadu je isplatio poslodavac u visini 80% njene posljednje plaće. Prema Odluci Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo naknada na ime bolovanja preko 42 dana koju zavod refundira poslodavcu ne može biti veća od 80% prosječne plaće na nivou federacije. Zanima nas da li je poslodavac obvezan zaposlenici isplaćivati razliku između onog iznos kojeg zavod refundira i iznosa koji poslodavac obračuna kao naknadu bolovanja a ovisno o visini plaće zaposlenice ili može obračunavati i isplaćivati iznos koji zavod refundira.
Mljekara livno, 26.11.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Htjela bih da vas pitam, sta je potrebno od dokumentacije da bi se izvadila knjizica za jednog penzionera? Hvala
Željka, 26.11.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje a samim tim i izvadili zdravstvenu legitimaciji kao penzioner, potrebno je  da  Federalni  zavod  za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izvrši prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje preko nadležne porezne uprave. Nakon prijave  sa zadnjim penzijskim čekom i ličnom kartom treba da se obratite u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za odgovor: ko je nosilac uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionere koji ostvaruju penziju iz Bih i još neke zemlje? i može li porodilja ostvariti pravo na ovjeru ZL bez obzira na neplaćanje obaveza od strane njenog nosioca osiguranja? Hvala
Azra, 26.11.2014
Odgovor: Obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ostvarene penzije u BiH ukoliko ste je ostvarili u  Federaciji BiH je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje a ukoliko ste pravo na penziju ostvarili u RS obveznik uplate doprinosa je nadležni Fond penzijsko i invalidskog osiguranja entiteta. Članom 87.  Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja. Da bi  porodilja imala pravo ovjere ZL, a time i pravo korištenja zdravstvene zaštite bez obzira na zdravstveno stanje, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da nosilac osiguranja izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza.
Pitanje:    Postovani, ja sam imala knizicu prije 16god. I sada sam se vratila u bosni da zivim hocu da izvadim knizicu sta mi treba od dokumenata? Sa obzirom da sam studentica i da imam drzavljanstvo. U napred vam hvala,
Kamayla, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, potrebno je da imate prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, da se utvrdi obveznik obračuna  i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,  kao i dali ste redovan ili vanredni student  pošto iz Vašeg pitanja se isto ne može utvrditi.
Pitanje:    Postovani, redovan sam student zanima me kako se mogu lijeciti i gdje ako mi je stalno prebivaliste u Brčko distriktu
Lejla, 26.11.2014
Odgovor: Vaše pitanje ne sadrži dovoljno bitnih činjenica kako bismo Vam dali potpun i detaljan odgovor, ali navest ćemo Vam par smjernica i uslova za sticanje prava na području Kantona Sarajevo. Članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da djeca osiguranika, kao članovi porodice osiguraniaka, su zdravstveno osigurana do navršene 15. godine života, ako su na srednjem odnosno visokom školovanju (redovnom školovanju), i to do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršenih 26. godina života. Članom 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, da sami mogu plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Uvjeti za ostvarivanje osiguranja po osnovu čl. 10 Odluke, su da posjedujete ličnu kartu sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo, školsku potvrdu da ste redovan student, Uvjerenju iz Porezne uprave FBiH, da nemate tekuće osiguranje, i da mjesečno uplaćujete navedeni iznos. Navedeni osnovi za sticanje osiguranja su da imate prebivalište na području Kantona Sarajevo i da posjedujete ličnu kartu u kojoj se ponovo navodi Vaše prebivalište, koje treba biti na području Kantona Sarajevo. Savjetujemo vam da se raspitate koji je osnov i koji su uvjeti da biste imali ostvareno zdravstveno osiguranje na području Brčko Distrikta,  gdje već i imate prebivalište.
Pitanje:    o 1989.sam zivio u Prijedoru-danas RS.Imam do tada negdje oko 2 god staza,radio sam u RZR Ljubija.Onda sam preko sporta otisao u Njemacku.Od prije 2 god sam privremeni penzioner nesposoban za rad.Imam u planu da se uskoro vratim da zivim u Sarajevu,sa buducom suprugom,koja je privatnik i zdravstveno osigurana. Interesuje me da li se moram zdravstveno osigurati preko federalnog zdravstvenog osiguranja ili se mogu kompletno osigurati negdje privatno,npr preko BSO u poliklinici Sunce ? Ako moram da budem osiguran u ZOFBiH,mogu li biti osiguran preko moje buduce supruge kad se vjencamo kao clan uze familije ? Do sada nemam mjesto prebivalista u BiH,vracam se i prijavljujem uskoro u opstini N. Sarajevo-Dobrinja.. unaprijed hvala, muhic
Nihad, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog prije svega treba da regulišete prebivalište u Kantonu Sarajevo da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje. Ukoliko  pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvarujete po nekom drugom osnovu možete se osigurati kao član porodice osiguranika  u skladu sa čl.20 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. Novine FBiH“ br.30/97, 7/02/, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Dobar dan zanima me kako i gdje se mogu lijeciti ako sam redovan student, adresa prebivalista mi je u Brckom?
Lejla, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Međutim, Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine van područja entiteta, odnosno distrikta Brčkog, kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik“ br.30/01) u članu 2. stav 5. propisano je da se zdravstvenu zaštitu na osnovu ovog Sporazuma imaju osigurane osobe za vrijeme privremenog boravka radi školovanja, studiranja i stručnog usavršavanja na području drugog entiteta. O detaljima i proceduri informišite se kod fonda kod kojeg ste zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Zdravstvenu knjižicu sam izgubila negdje u kući ne mogu je naći,a sistematski pregled mi je u utorak sta da uradim i da li je moguće da mogu dobiti knjižicu u vremenu od 24h ili moram čekati hitno je
Ajla, 24.11.2014
Odgovor: 25 novembar (DAN DRŽAVNOSTI BIH) je zvanično neradni dan u svim javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Savjetujemo Vam da u srijedu 26.11.2014. godine, odete do najbliže Poslovnice Zavoda zdravstvstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašoj opštini stanovanja, i da na blagajni navedene ustanove kupite zdravstvenu legitimaciju koja košta 2,00 KM. Nakona toga je potrebno da odete kod svog obaveznika uplate doprinosa, zavisno da li je to poslodavac, Zavod za zapošljavanje, ili ste to Vi (kao samostalni obaveznik), i kod bilo koje druge ustanove koja Vam uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, i tu je potrebno da Vam se stavi pečat od strane navedene ustanove, na jednoj od prednjih strana. Nakon toga, je potrebno da odete ponovno u poslovnicu Zavoda, i tu ćete završiti sve drugo što Vam je potrebno da ponovo imate validnu i ispravnu zdravstvenu legitimaciju, i da na taj način koristite usluge zdravstvene zaštite. Ujedeno Vam savjetujemo da ništa vlastoručno prednju stanu zdravstvene legitimacije ne popunjavate, jer to se sve završava u Poslovnicama Zavoda. Najbolje bi bilo da ste to sve danas obavili u Poslovnicama Zavoda u periodu od 08-16 h, zbog kako navodite zakazanog sistematskog pregleda.
Pitanje:    Poštovani, Koja mi je dokumentacija potrebna da bih osigurao suprugu kao člana porodice?
Dino, 20.11.2014
Odgovor: potrebno  je da odete u najbližu Poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja – Opštini, i na blagajni navedene Ustanove kupite ZO1 Obrazac - Obrazac prijave/odjave člana na zdravstveno osiguranje. Navedeni Obrazac popunite u ustanovi u kojoj radite, to jeste kod Vašeg obaveznika uplate doprinosa. Obrazac popunjava osoba koja radi u Kadrovskoj službi Vaše firme ili zavisno kako je to u Vašoj firmi regulisano, i na navedeni obrazac se stavi službeni pečat Vaše fime. Nakon toga je potrebno da odete u najbližu poslovnicu Zavoda i tu ćete završiti sve ostalo što je potrebno.
Pitanje:    Postovani,imam jedno pitanje,imam 18 godina i idem u srednju skolu i zelio bih staviti fiksnu protezu za zube e sad me zanima moze li ista preko zdrastvenog osiguranja ili moram sve sam finansirat?
Ernad, 20.11.2014
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza,stomatološko-protetske pomoći,definisan je fiksni ortodonstski aparat na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS samo za osiguranike do 18 godina.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting