Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Poštovani! Imam cervikalno oboljenje vrata, diskopatiju, diskus herniju i unkartrozu. Dobila sam da primim OHB i Anbene noIII dva puta. Sve kosta oko 90 km. Molim Vas da mi odgovorite kakva su moja prava po pitanju refundacije troskova lijecenja. Unaprijed hvala!
Amela, 25.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako navedene ampule nisu dio pomenute Odluke,nabavku finansira sam osiguranik.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li osoba koja je izgubila pravo na osiguranje ( Lice koje je imalo privatnu firmu koja jos nije zatvorena zbog neizmirenih poreskih dugovanja) ima pravo na besplatan inzulin ukoliko je dijabeticar? Hvala
Jasmina, 25.12.2014
Odgovor: Osoba koja je izgubila pravo na osiguranje može se lično osigurati po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pitanje:    Poštovani, student sam u Sarajevu, na medicinskom fakultetu, prva godina. Inače, iz Jajca sam. Da li je moguće ovjeravati zdravstvene knjižice u Sarajevu, jer su mi u Zavodu za zdravstvo studenata rekli da nije moguće? Pozdrav.
Nermin, 25.12.2014
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    ostovani, Dijagnosticiran mi je non hodking large B-cell lymfoma. Propisana terapija mi je R-CHOP,medjutim prvu terapiju sam primio samo CHOP a za lijek rituximab su mi rekli da moram traziti od zavoda saglasnost da bi mi ukljucili u terapiju,pa Vas pitam kome da se obratim sa zahtjevom da mi se odobri rituximab u terapiji
Hajrudin, 23.12.2014
Odgovor: Lijek Mabthera(rituksimab) finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te se sa zahtjevom trebate obratiti pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Pitanje glasi: Da li je procedura dobivanja zdravstvenig osiguranja u kantonu Sarajevo za nezaposlena lica ostala ista kao iz 2000. godine, odosno da li je vezana za zavod za zapošljavanje . Radi se o osobi od 38 godina starosti, Općina Centar Sarajevo, i koliko je u tom slučaju paušalna naknada, te na koji način osigurava dijete. Hvala
Ehlimana, 23.12.2014
Odgovor: Član 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), regulira prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena  lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imala pravo i status osiguranika nezaposlena lica  ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima koji su taksativno navedeni u sedam alineja ove tačke. Ukoliko ostvarite pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje preko zavoda za zapošljavanje, dijete možete osigurati preko sebe kao člana porodice osiguranika u skladu sa čl. 20. tačka 2. i 22 stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pitanje:    Poštovanje, za sina sam išla podići lijekove u Apoteke grada Sarajevo i naravno desio se propust liječnika (osoblja) na popunjavanju naloga recepta, dva recepta jedan s datumom 17.12.2014 i jedan 17.02.2014. godine na isto ime i prezime osiguranika. Magistrica u apoteci izdaje jedan lijek a drugi ne želi zato što je drugog datuma, i vraca me u ambulantu da mi se ispravi datum, molim vas ovo je zaista sramotno, žalosno i krajnje bezobrazno. Raumjela bih da je bio u pitanju jedan recept ali dva povezana, užas. Zamolila bih da educirate Vaše osoblje kako da popunjavanju naloge kao i da budu ljubazniji u svakom slučaju, na koncu mi osiguranici vas plaćamo da radite svoj posao.
Danijela, 23.12.2014
Odgovor: Magistra u apoteci je bila apsolutno u pravu. Recept je dokument koji mora sadržavati sve podatke što podrazumjeva i ispravan datum, i samo takav može biti priznat od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Propust se desio kod Vašeg ljekara odnosno nekog od osoblja ko popunjava recept. Ljekari i medicinske sestre nisu naše osoblje već uposlenici JU Dom zdravlja Sarajevo ,te njihov rad nije pod našom ingerencijom.
Pitanje:    Poštovani, Da li se mogu refundirati troškovi naplaćene participacije u Hrvatskoj? Imaju uputnice od strane komisije da se izvrši pregled u Zagrebu. Pregled je izvršen i uplatila sam participaciju po računu za izvršeni pregled Mogu li se refundirati troškovi pregleda kod ZZO, kao i putni troškovi? Kako je to regulirano zakonom? HVALA
Rosanda, 23.12.2014
Odgovor: Za refundiranje troškova naplaćene participacije potrebno je da se sa zahtjevom obratite Komisiji za liječenje u inostranstvu koja djeluje pri Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    moja supruga se lijeci na Kosevu u odjelu neruologije i tamo je vec nekih 15 dana te su joj vec rekli da ce morati da plati odredjenu cifru za svoj boravak tamo pa me sada zanima posto je njoj redovno uplacivano zdravstveno osiguranje jer radi u firmi koja to redovno izmiruje zbog cega i zasto to mora da se plati ako joj vec firma placa osigurnje. Unaprijed hvala na odgovoru
Nedžad, 23.12.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  na Kosovu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Članom 12. Sporazuma propisano je da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac odnosno potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, pretpostavljamo da Vašoj supruzi prije odlaska nije izdat potrebni obrazac koji bi joj omogućio hitno pružanje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka na Kosovu, te zdravstvena ustanova u kojoj je smještena traži da ličnim sredstvima plati nastale triškove.
Pitanje:    Pozdrav, zanima me kako se redovan student preko 26. godina može prijaviti na Zdravstveno osiguranje.
Ajla, 22.12.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo. Od ostale potrebne dokumetacije uz Vaš zahtjev, neophodno je da dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visoko-školske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. U slučaju još nekih nedoumica, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite, jer na bilo koju prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje koju ste imali da biste bili osigurani po drugom osnovu, morate imati i odjavu za bilo koji drugi vid osiguranja. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.
Pitanje:    Poštovani, Prije par godina bila sam na funkciji direktora jedne privatne firme, tek diplomirala i prihvatila nažalost. Nakon izvjesnog vremena iz objektivnih razloga lišena sam te pozicije, ali ostali su neuplaćeni doprinosi. Tada je napravljen zapisnik o plaćanju na rate, ali nažalost nije sve izmireno. Ja sam se prijavila na biro i u potrazi sam za novim zaposlenjem. Nisam pomenula da sam u međuvremenu bila trudnica visoke rizicnosti, do bila duboku vensku trombozu koja zahtijeva stalni liječnički nadzor. Da ne duljim više, ja nemogu ovjeriti knjižicu jer sam bila odgovorno lice u firmi. Kome da se obratim, spremna sam i sama sebi uplaćivati taj dug u ratama ali nemam posla. Molim za pomoć i hvala za odgovor unaprijed.
Samira, 22.12.2014
Odgovor:   S obzirom na sadržinu upita obavještavam Vas da se pisanim zahtjevom obratite Službi pravnih poslova ovog Zavoda. U zahtjevu iznesite činjenice koje ste citirali u elektronskom obraćanju
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting