Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Postovani, molim Vas za pomoc u sljedecem pitanju: Uposlenik sam firme koja redovno uplacuje zdravstveno osiguranje i druge obaveze prema uposlenicima, medjutim moje pitanje ide u msjeru promjene adrese, tj. promjene kantona. Nedavno sam se doselila u Sarajevo iz Ze Do kantona. Sta mi je u tom slucaju potrebno osim promjene zdravstvene knjizice? Kako tece odjava iz jednog doma zdravlja u drugi i sl.? Hvala na podrsci
Alena, 24.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog, da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo potrebno je da imate prebivalište u Kantonu Sarajevo i da ste odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja iz ZE-DO kantona, nakon čega Vas poslodavac može prijaviti na osiguranje preko nadležne porezne uprave. Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite uređuje se način ostvarivanja prava osiguranih lica sa područja Kantona Sarajevo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko budete osiguranik ovog Zavoda, izjavu o izboru doktora  dobit će te u poslovnici Zavoda prema adresi stanovanja, kao i detaljnije informacije o istom.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se sa molbom da mi odgovorite na sljedeće: Državljanin sam BIH .Živim i radim u RS. Liječim se u KC Koševo. Na poslu su mi rekli da nije problem i da će mi zdravstvo prebacivati za federaciji ukoliko dobijem potrebne papire-obrasce iz Grada. Koji su to obrasci i koji je postupak ?....da li prebivalište moram mjenjati i ako da ,gdje da se obratim....Hvala unapred
Tanja, 22.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.
Pitanje:    Postovani, muz i ja nismo na birou i nemamo zdravstveno osiguranje, a imamo dijete od 4 godine koje takodjer nije osigurano. Da li postoji neko osiguranje za malu djecu?
Bina, 22.10.2014
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno je da se obratiti te organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji  su obveznici uplate doprinosa za  obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu
Pitanje:    Postovani, zaposlena sam u privatnoj ustanovi i interesuje me kolika primanja bih imala u slucaju trudnoce, obzirom da nam poslodavac nista ne uplacuje kada smo na trudnickom. Da li na iznos uplate utjece visina plate ili je za sve uposlene isto? Hvala!
Amna, 21.10.2014
Odgovor: Pitanje je nejasno, ukoliko se tiče porodiljskog odsustva odgovor je sljedeći: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    postovani,da li mogu promijeniti mjesto prebivalista zbog lakseg lijecenja sa djetetom,ja sam mu nosioc osiguranja,a da muz ostane na trenutnoj adresi jer je on svoj licni osiguranik hvala
Dina, 21.10.2014
Odgovor: Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14,46/14 i 60/14),  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.  Shodno navedenom propisu, promjenom prebivališta pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete  u kantonu u kojem ste prijavili prebivalište, a dijete zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti preko Vas u skladu sa članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju kao član porodice osiguranika
Pitanje:    Postovani, Imamo dvojno drzavljanstvo, bosansko i americko. Zivjeli smo u Americi 15 godina, prije 3 mjeseca vratili smo se i zivimo u Sarajevu. Imamo zdravstveno osiguranje, ja i muz, ali nasa kcerka koja ima 12 godina je rodjena u Americi i nismo uradili apostile na njenom rodnom listu. Kako nasa kcerka moze ostvariti pravo na zdravstveno oiguranje, sta treba da uradimo? Hvala
Zijada, 21.10.2014
Odgovor: Da bi Vaša kćerka kao strani državljanin ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, potrebno je da se obratite Ministarstvu sigurnosti, Službi sa poslove sa strancima, kako bi se odobrio privremeni boravak u BiH, na osnovu čega se može osigurati preko Vas ili supruga kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Moja sestra je povratnik u B i H iz Australije. Ona Ima Australsku penziju. Ona I muz kupilli su stan u Sarajevu . Imaju Australsko drzavljanstvo, ali zeli ostati ovdje radi stair je sestre. Rodzena je 01-04 -1945. Nema radnog staza u BiH. Zivila je oko 39 godina van B i H. Molim vas ako mi mozete dati usputsvo gdje da se obrati I kome u vezi ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i na koji nacin je to moguce. Unaprijed se zahvaljujem.
Zarka, 21.10.2014
Odgovor: Potrebno je da se Vaša sestra obrati u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja kako bi dobila traženu informaciju.
Pitanje:    Postovani, zanima me koja su moja prava na regulisanje zdravstvene zastite kao redovnog studenta, stranca. Koja je procedura i sta je sve potrebno za ostvarivanje gore navedenog? Hvala
Denis, 21.10.2014
Odgovor: Osnov za osiguranje je član 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) kojim je propisani da se strani državljanima i licima bez državljanstva osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljaninma FBiH, ako međudržavnim sporazumom nije drugačije propisano. Obavezno je uplatiti 434,00 KM, koji se odnosi na 6 mjeseci unazad i tekući mjesec, na žiro račun Zavoda i priložiti ostalu potrebnu dokumetaciju, kao  Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se dokazuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema, nema tekućih osiguranja i Rješenje iz Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se dokazuje da posjedujete privremeni boravka u BiH po nekom osnovu na godinu dana. Za svaki slijedeći mjesec obavezna je uplata od 62,00 KM, i Zavod će ovjeravati knjižicu sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko ne budu izvršene uplate doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Postovanje student sam cetvrte godine fakulteta, posto sam se udala vise nisam osigurana preko oca, posto kod mog muza nije siguran posao, dali mogu samostalno uplacivati zdravstveno osiguranje dali imama osnova. za to
Leja, 21.10.2014
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Članom 10. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM, a najduže do navršenih 30. godina života. Jedna od stavki koju osoba kojoj se utvrđuje pravo treba da ispunjava je da ima ličnu kartu, kojom dokazujemo svoje prebivalište, koja treba biti sa područja Kantona Sarajevo. Od potrebne dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. Konkretno u Vašem slučaju, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite, jer na bilo koju prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje koju ste imali da biste bili osigurani po drugom osnovu, morate imati i odjavu za bilo koji drugi vid osiguranja. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.
Pitanje:    Ja sam iz Sarajeva, i ja i muz smo ne zaposleni,interesuje me gdje mozemo uraditi kariogram besplatno naravno uz knjizicu i uputnicu?
Amna, 21.10.2014
Odgovor: Kariogram možete uraditi u Kliničkom  Centru u njihovom centralnom labiratoriju,uz knjižicu i uputnicu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting