Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2
71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon:
+387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    postovani,studirala sam kao redovan student do prije tri godine od tada nisam išla na fakultet mada s mi papiri jos tamo,Sad sam trudna. Potrebno mi je zdravstveno osiguranje,da li ako se ispisem sa fakulteta i prijavim na Biro ostvarujem pravo na zdravstveno osiguranje?
Arijana, 01.10.2014
Odgovor: U članu 19.  Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), je taksativno navedeno ko po ovom Zakonu ima status osiguranog lica. U tačci 12.  istog člana  regulisano je pravo na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica.Osnovna karakteristika ove odredbe jeste  da status osiguranika  mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imali pravo i status osiguranika , nezaposlena lica ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima. U Vašem slučaju vi ste se trebali u roku od 90 dana  od položenog ispita prijaviti zavodu za zapošljavanje ako ste prije toga izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. Možda je najbolje da se javite nadležnoj službi za zapošljavanje općine gdje imate prebivalište i kod nji se još informišete. Drugi način da Vam se utvrdi pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa navedenim Zakonom je da ukoliko Vam je suprug zdravstveno osiguran  možete se osigurati kao član porodice osiguranika. Takođe članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 29/09) propisano je da redovni studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života.
Pitanje:    Radi zdravstvenih tegoba morala sam se iz redovnih studenata prebaciti u vanredne. Samim tim gubim pravo na zdravstveno osiguranje. Zanima me postoji li mogucnost placanja dobrovoljnog osiguranja kao vanredan student, jer ne ide mi u prilog da budem bez ikakvog osiguranja. Pokusala sam pronaci zakonske odredbe o tom pitanju, ali bezuspjesno. Unaprijed hvala na odgovoru.
Seniha, 01.10.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Također, lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, obavezujete se da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćujete doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Dužni ste u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom podnošenja zahtjeva, obavezni ste priložiti slijedeću dokumetaciju: ·         Fotokopiju lične karte; ·         Uvjerenje iz Porezne Uprave FBiH, u kojem se navodi da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa na području Kantona Sarajevo, tj. da niste osigurani na području Kantona Sarajevo; ·         Uplatnicu u iznosu 434,00 KM, ukoliko niste ostavarivali pravo na zdravstveno osiguranje najmanje u posljednjih 6 mjeseci, a ako ste pratili kontinuitet onda ste obavezni uplatiti 62,00 KM. Za uplatu tačnog iznosa obratite se u najbližu Poslovnicu Zavoda radi saznanja tačnog iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i drugih podataka bitnih za popunjavnje uplatnice.          Zavod će ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko ne budu izvršene uplate za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Ujedno Vas obavještavamo da za ponovnu prijavu na zdravstveno osiguranje, obavezni ste se odjaviti sa prethodnog vida zdravstvenog osiguranja kojim ste ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu na području Kantona Sarajevo. Ovim putem Vas savjetujemo da u slučaju bilo kakvih dodatnih nejasnoća, pošto Vaše pitanje ne sadrži dovoljno informacija, da se obratite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja, za rješenje bilo kakvih nejasnoća. 
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u organu uprave I u stalnom radnom odnosu sam. Lijecim se u opcini Novi Grad. Na trudnickom bolovanju sam od 25.08.2014. godine, molim Vas da mi objasnite, obzirom da je danas 33. dan mog bolovanja, da li idem na komisiju nakon 42 dana bolovanja ili je potrebno da I dalje na osnovu potvrde koju dobijam od ginekologa na kojoj stoji da je u pitanju visok rizik trudnoce , mogu dobiti doznake od doktora opce prakse kod kojeg se takodjer lijecim. Unaprijed se zahvaljujem.
Maksida, 30.09.2014
Odgovor: U skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBiH br. 66/12) u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza,mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću.
Pitanje:    Postovani, molim vas za informaciju vezanu za obiteljskog lijecnika. Kako mogu saznati ko mi je dodijeljeni lijecnik? Moje prebivaliste je u ulici Hadzi Idrizova br.4, Opcina Centar. Hvala na odgovoru. S postovanjem, Mersiha
mERSIHA, 30.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne raspolaže informacijom vezano za Vašeg obiteljskog liječnika.Navedenu informaciju možete dobiti u ambulanti porodične medicine kojoj pripadate po mjestu prebivališta.
Pitanje:    šta se uzima kao osnovica za obračun bolovanja kada je u pitanju trudničko bolovanje, odnosno da li se plaća 100% osnovice ili je 80% kao smo našli u vašoj odluci o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad. pitanje postavljamo iz razloga jer je jedna naša zaposlenica prijavljena i živi u Novom Sarajevu.
Mljekara Livno, 26.09.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Pitanje:    moja kćerka obavlja pripravnički u trajanju od jedne godine a prema programu vlade za koji pripravnički joj pripada naknada I obaveza preduzeća da joj uplaćuju zdravstveno I penziono osiguranje , pripravnički joj teče od maja mjeseca 2014. g. medjutim preduzeće zbog teške situacije neredovno uplaćuje doprinose, tako da joj je uplaćeno tek za mjesec maj , kako je ona u medjuvremenu ostala u drugom stanju i ne moće da se liječi jer ne može ovjeriti knjižicu to me zanima da li ona kao trudnica ima pravo na obavezno liječenje i može ovjeriti knjićicu na osnovu trudničkog kartona, ili ako eventualno prekine pripravnički može li se prijaviti na biro za zapošljavanje kako bi imala pravo na zdravstveno liječenje
Zahida, 26.09.2014
Odgovor: Da bi osigurano lice imalo pravo korištenja zdravstvene zaštite  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), potrebno je da obvezniki uplate doprinosa  vršiti redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. U skladu sa članom 87.  navedenog Zakona, obveznik uplate doprinosa kod kojeg se  utvrdi da nije uplaćivao redovno doprinos obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite izuzev hitne medicinske pomoći. Na osnovu navedenog bez obzira što Vam je kćerka trudnica da bi koristila prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je poslodavac redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje.  U članu 19. Zakona taksativno je navedeno koja lica  se smatra osiguranicima.  Tačka  12 regulira prava na obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavenje i ukoliko se prijave u precizno utvrđenom roku, to jeste  30 dana nakon prestanka  radnog odnosa.   Ukoliko  se Vaša kćerka  odluči da prekine pripravnički staž , neka  se prethodno obrati nadležnoj službi za zapošljavanje radi dobivanja detaljnijih informacija za sticanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, zanima me ukoliko sam promijenila mjesto boravka ( pripadala sam opcini Centar a sada sam opcina Novi Grad ), i zelim prenijeti zdravstveni karton, da li sam duzna ponovo napraviti novu licnu ili se mogu lijeciti gdje zelim, bez obzira na LK? Hvala
Anonimna, 26.09.2014
Odgovor: Bez obzira na mjesto prebivališta možete se liječiti u bilo kojoj ambulanti porodične medicine.
Pitanje:    Postovani, ja sam zaposlen u javnom sektoru u Tuzli a mjesto mog stanovanja je Sarajevo gdje imam uredno zdravstveno osiguranje, medutim nedavno sam na poslu u Tuzli povrijedio ruku i moj poslodavac me je sa službenim vozilo odvezao u hitnu službu u Živinice gdje su mi oni dali uputnicu za bolnicu u Tuzli.U bolnici u Tuzli su me primili i sve obavili, meduti iako sam imao zdravstvenu knjižicu uredno ovjerenu u Sarajevu nije bila važeća, posto nisam imao novca kos sebe da platim oni su mi rekli da cu morat na SUD...Da li je moguće izvršiti refundaciju troškova po dospijeću tužbe koju ocekujem.
Ado, 26.09.2014
Odgovor: U vezi sa Vašim postavljenim pitanjem a koji se odnosi na  refundaciju novčanih sredstava  za pružene zdravstvene usluge u bolnici u Tuzli  obavještavamo Vas da ne postoji pravni osnov da Zavod  zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo čiji ste osiguranik udovolji istom. Naime, kako ste se nalazili na radnom mjestu, u vrijeme dešavanja nesreće, predmetni zahtjev ste dužni uputiti Vašem poslodavcu, a sve po osnovu članova 36. i 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), kojima je utvrđena obaveza poslodavcu da snosi sve troškove zdravstvene zaštite koji nastanu liječenjem i korištenjem drugih prava (naknada plaće, lijekovi, ortopedska pomagala i sl.), osiguranika koji pretrpi povredu na radu ili oboli od profesionalne bolesti.
Pitanje:    Da li moj muz, strani drzavljanin koji ima zdravstveno osiguranje I osiguranik je djetetu, moze biti moj osiguranik?
Amela, 26.09.2014
Odgovor: Da biste dobili potpun odgovor na Vaše pitanje, potrebno je da iznesete još bitnih činjenica bez koji odgovor ne može biti konkretan i detaljan. Naime, ako je Vaš suprug strani državljanin i prijavljen je na zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (tj. imenovani je osigurana po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), imenovani ispunjava uslove za prijavu člana na osiguranje, tj. kako je već Vaše dijete osigurano po tom osnovu, također, Vaš suprug ispunjava uslov da bude i Vaš osiguranik samo i ako ste Vi naš državljanin, tj. ako niste stranac. Popuni se ZO1 obrazac, (prijava člana na osiguranje), Obrazac koji nabavljate u poslovnicama Zavoda, a to sve možete završiti u bilo kojoj od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja, a najbolje prema najbližoj poslovnici prema Vašem mjestu stanovama. Ako ste strani državljanin, ne ispunjavate uslov da budete osigurani po ovom osnovu.
Pitanje:    Poštovanil Moja kćerka je promijenila neki dan stalno mjesto boravka i sada živi u u općini Centar u Sarajevu. Do sada je bila zdravstveno osigurana na moje ime i ostvarivala je to pravo u Živinicama. U ponedjeljak se, nakon diplomiranja na fkultetu, planira prijaviti na biro za zapošljavanje, pa nas interesuje šta treba od dokumentacije priložiti da bi kao nezaposlna osoba dobila zdravstvenu knjižicu i imala pravo na liječenje. Takođe, pošto je sadašnja njena zdravstvena knjižica ovjerena do 30.9.2014. godine, da li mora donijeti neku potvrdu o odjavi i sl. Unaprijed se zahvaljujemo
Rifat, 26.09.2014
Odgovor: Kako već navodite da je Vaša kćerka prijavljena kao član porodice na zdravstveno osiguranje, tj. prijavljena je preko Vas i samim time je tako i ostavarivala zdravstveno osiguranje, a sada želi i planira da se osigura peko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, potrebno je da se imenovana prethodno odjavi sa Vašeg osiguranja. Popuni se obrazac ZO1 (odjava člana sa osiguranja), i kada se ta procedura završi, Vaša kćerka se može osigurati preko Sližbe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Za sva detaljnija pitanja vezana za navednu Ustanovu,  savjetujemo Vam da se obratite Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, gdje će imenovana kao nezaposlena osoba ostvarivati uslove za zdravstveno osiguranje, i samim time će moći vršiti ovjere zdravstvene legitimacije. Zdravstvena legitimacija nezaposlenim osobama osiguranim preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo vrši se na mjesec dana (30 dana). S dubokim poštovanjem.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting