Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
 • U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog  zdravstvenog osiguranja  osnovan je   Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa sjedištem u Ložionička broj 2.  Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Skupština  Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj7/98) na osnovu koje je 31.05.1999.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o upisu Zavoda u sudski registar.
  Djelatnost Zavoda je utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj 30/97 i 7/02), Odlukom o osnivanju Zavoda, Statutom Zavoda i obuhvata:

      * provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava  obaveznim zdravstvenim osiguranjem;
      * planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
      * obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa;
      * obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima;
      * određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove;
      * određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja;
      * učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
      * vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima;
      * obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu, i privatnih zdravstvenih radnika saglasno zaključenom ugovoru za tekuću godinu;
      * obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona odnosno zavoda.          

  U  Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo organizovano je pet  poslovnica zdravstvenog osiguranja:

  1. Poslovnica Stari Grad-Centar, 

          2.Poslovnica Novo Sarajevo-Novi Grad,
          3. Poslovnica Hadžići,
          4. Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo,
          5. Poslovnica Ilijaš,
          6. Poslovnica Vogošća.

U  poslovnicama  zdravstvenog osiguranja obavljaju se slijedeći poslovi:

    *  prijave članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave, prijave inostranih osiguranika,
    *  ovjera zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica(osiguranika i članove porodice),
    *  utvrdjivanje   prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
    *  rješavanje zahtjeva za refundaciju naknada plaća nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad,
    *  utvrdjivanje  prava osiguranika  po osnovu međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju,
    *  pružanje stručne pomoći osiguranicima , kao i drugi poslovi.

Sredstva doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ubiru se na jedinstven račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo   u iznosu od 91%, dok se 9% sredstava od doprinosa plaća direktno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH.

Na području Kantona Sarajevo obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhavećeno je oko 95% stanovnika.

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting