Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Ako ste preuzeli elektronsku zdravstvenu karticu, ista se ne ovjerava. Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste. 
Članom 37 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), propisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranicima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Napominjemo da ugovorna zdravstvena ustanova - Univerzitetski klinički centar Sarajevo – Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo preporučuje prenatalnu dijagnostičku proceduru - amniocentezu kao pouzdanu metodu koja se može uraditi u navedenoj ustanovi. 
Potrebno je uputiti zahtjev sa medicinskom dokumentacijom i preporukom za kupljene lijekove.Ukoliko se radi o lijekovima koji se mogu dobiti bez recepta oni nisu predmet rada Komisije. 
Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Zahtjev za predmetnu refundaciju možete predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda javne zdravstvene ustanove da se predmetna analiza, medicinska usluga, ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno. 
Lijek generičkog naziva pramipeksol je dio B liste lijekova pod zaštićenim nazivom Oprymea i sa učešćem osiguranika od 50% u cijeni lijeka,a lijek Comtan nije dio Odluke o listi lijekova. Uz medicinsku dokumentaciju možete se obratiti Zavodu sa zahtjevom za pomoć u refundaciji troškova nabavke preporučenog lijeka a koji nije dio Odluke o listi lijekova.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt